Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Koszyk Realizuj zamówienie

Sklep internetowy, działający pod adresem www.brakin.pl prowadzony jest przez firmę Brakin - Piotr Kinowski w 80-461 Gdańsk, ul. Startowa 21/B/1, wpisaną jest do rejestru przedsiębiorców CEIDG, NIP 584-122-82-24, REGON 220387856.

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest za pośrednictwem:

    poczty elektronicznej: sklep@brakin.pl
    nr telefonu: 887 214 909
    adres do korespondencji:  80-461 Gdańsk, ul. Startowa 21/B/1

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Słowniczek pojęć użytych w Regulaminie:
a. Sprzedawca – Brakin - Piotr Kinowski, prowadzący sprzedaż detaliczną towarów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.brakin.pl.
b. Kupujący – podmiot dokonujący zakupu towaru za pośrednictwem sklepu internetowego www.brakin.pl.
c. Konsument – osoba w rozumieniu art.  22.1 kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
d. Towar – produkt oferowany przez Brakin - Piotr Kinowski do detalicznej sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.brakin.pl.
e. Termin otrzymania przesyłki – czas realizacji zamówienia + czas dostawy. W sytuacji dokonywania płatności przelewem, do całkowitego czasu realizacji należy doliczyć również czas realizacji przelewu.
f. Dowód zakup – paragon lub faktura VAT wystawiona przez sprzedającego i przesłana kupującemu wraz z zakupionym towarem, potwierdzająca dokonanie zakupu, jak również każdy inny dokument w tym dowód zapłaty uprawdopodobniający zakup towaru w sklepie internetowym www.brakin.pl.
g.  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Z 2014 r. Poz. 121 z zm.);
h. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. Z 2014 r. poz. 827);
i. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1422 z zm.);
j. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.);
k. Dni robocze: dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
2. Warunkiem zamówienia towaru i przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja Regulaminu.
3. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie sklepu internetowego www.brakin.pl.
4. Przed dokonaniem zamówienia lub zakupu produktów oferowanych w sklepie internetowym www.brakin.pl, Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
5. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia w sklepie internetowym www.brakin.pl są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim.
 

§ 2. Warunki realizacji zamówienia


1. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę www.brakin.pl.
2. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego w sklepie internetowym www.brakin.pl. są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek polski.
3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.brakin.pl. są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podawanymi w polskich złotych (PLN). Na każdy sprzedany towar Sprzedawca wystawia dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT).
4.  W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, klient zostanie niezwłocznie, lecz w okresie nie dłuższym niż dwa dni robocze, poinformowany o niemożności realizacji zamówienia. Klient będzie miał również możliwość zmiany  zamówienia na towar dostępny.  W przypadku, gdy zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane, a zapłata za towar nastąpi przelewem bądź poprzez serwis www.tpay.com zwrot należności na rzecz kupującego odbędzie się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
5. Kupujący dokonuje zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego www.brakin.pl, zaznaczając i dodając do koszyka wybrane towary, a następnie wypełniając formularz rejestracyjny. Kupujący zamieszczając dane w formularzu, oświadcza, iż władny jest do posługiwania się owymi danymi, w tym do decydowania o ich udostępnieniu nieograniczonemu kręgowi osób. Dane osobowe wskazane w formularzu są wykorzystywane przez Sprzedającego wyłącznie dla celów związanych z realizacją złożonego przez Kupującego zamówienia i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002, nr 101, poz.926 t.j.).
6. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca generuje wiadomość email na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia, informacje o produkcie, niezbędne instrukcje oraz dane Sprzedającego, w szczególności numer rachunku bankowego Sprzedającego, na który należy dokonać zapłaty za zamówiony towar. Powyższe stanowi potwierdzenie zawarcia umowy utrwalone na trwałym nośniku w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, na co konsument niniejszym wyraża zgodę. Brak potwierdzenia zamówienia przez Kupującego bądź niedokonanie zapłaty na wskazany numer rachunku bankowego Sprzedającego w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia skutkować będzie anulowaniem złożonego zamówienia.
7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest jednoznaczne z oświadczeniem o przyjęciu oferty, o której mowa w art. 71 kodeku cywilnego.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści złożonego zamówienia. W przypadku stwierdzenia uzasadnionych obaw bądź wątpliwości co do jego treści oraz gdy nie są przestrzegane postanowienia niniejszego Regulaminu, Sprzedawca ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia. W takim przypadku, o ile zapłata już nastąpiła, kupującemu zostaną zwrócone wpłacone środki tytułem zapłaty ceny. W przypadku złożenia wyjaśnień okres dostawy zostanie wydłużony o okres złożenia wyjaśnień.
9. Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do chwili jego realizacji. Wprowadzenie zmian lub anulowanie zamówienia jest możliwe za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem wskazanym we wstępie Regulaminu.
10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, a także do przeprowadzania i odwołania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie Regulaminem. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

§ 3.
Warunki dostawy zamówionego towaru

1. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem firm pocztowych w terminach przez nie określonych, dostępnych na stronach internetowych firm, o których mowa w § 3 pkt 1 Regulaminu. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie lub brak dostawy z powodu podania przez kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
2. Koszt dostarczenia towaru do Kupującego obciąża Kupującego.
3. W sytuacji, kiedy występują różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów składających się na jedno zamówienie, Sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku ogólny koszt dostawy podany Kupującemu przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe.
 

§ 4.
Formy płatności

1. Sklep internetowy www.brakin.pl akceptuje następujące formy płatności:
a. przelew – Kupujący płaci za zamówiony towar przelewem na konto sprzedającego – realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu dokonania płatności, zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy.
b. poprzez system www.tpay.com – Kupujący dokonuje płatności przelewem lub kartą kredytową – realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu dokonania płatności przez portal www.tpay.com i zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy.
2. Warunkiem zamówienia towaru i przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się z  Regulaminem.


 § 5.
Warunki gwarancji

1. Wszelkie towary oferowane przez Sprzedającego za pośrednictwem sklepu internetowego www.brakin.pl, posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedającego, obowiązującą na terenie Polski. Dokumentem potwierdzającym gwarancję jest dowód zakupu towaru. Okres gwarancji na towary oferowane przez Sprzedającego to 24 miesiące od daty zakupu (równiej dacie dostawy towaru).
2. W przypadku towaru, na który producent lub importer udzielił gwarancji, Konsument może reklamować towar posiadający wady:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Konsument reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji tj. producenta, importera itp.), a Sprzedający pośredniczy tylko w przekazaniu reklamacji. Konsument według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedającego;
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedającego z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 6 regulaminu.
§ 6.Warunki reklamacji

1. Sprzedający jest zobowiązany do wydania towaru bez wad fizycznych oraz prawnych.
2. Konsument jest uprawniony do złożenia reklamacji w terminie 24 miesięcy od daty otrzymania towaru oraz w terminie 12 miesięcy od daty stwierdzenia wady towaru.
3. Sprzedający, niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem jest zobowiązany do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji oraz do powiadomienia go o sposobie dalszego postępowania.
4. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji na następujący adres: Brakin - Piotr Kinowski w 80-461 Gdańsk, ul. Startowa 21/B/1
5. Kupujący może złożyć także reklamację na wskazany we wstępie Regulaminu adres email Sprzedającego.
6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym – Konsument może żądać naprawy towaru (usunięcia wady), wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W razie braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
7. Zgodnie postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastodniowym, poczytuje się, że żądania to uznał za uzasadnione.
8. Kupujący nabywający towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Sprzedający zastrzega przy tym, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nabytego towaru, ogranicza się do kwoty, za którą Kupujący nabył towar.

 
 

§ 7  Odstąpienie od umowy

1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Konsument może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bezpośredni koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia ponosi Kupujący. W przypadku, gdy Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
3. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się :
- od daty otrzymania towaru przez Konsumenta;
- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
4. Stosownie do postanowień treści Ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do następujących umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Sprzedający może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym do chwili otrzymania towaru z powrotem.
6. Kupujący nabywający towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo odstąpić od umowy na zasadach ogólnych stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 

§ 8  zwrot płatności

Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 


§ 9 Dane osobowe

1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji w sklepie internetowym www.brakin.com. oraz w procesie korzystania ze sklepu internetowego www.brakin.com. , w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym. Podanie danych osobowych przez kupującego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez sprzedającego danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Kupującego zakupów w sklepie internetowym.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedającego tj. Brakin - Piotr Kinowski w 80-461 Gdańsk, ul. Startowa 21/B/1
3. Sprzedający przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z kupującym i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez kupującego w sklepie internetowym www.brakin.com. a w przypadku wyrażenia przez kupującego zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania kupującemu informacji handlowych drogą elektroniczną.
4. Kupujący ma dostęp do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub usunięcia.§ 10  Postanowienia końcowe

1. Towary prezentowane na stronach internetowych sklepu www.brakin.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści Regulaminu sklepu internetowego www.brakin.com wyłącznie z ważnej przyczyny. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
3. Kupujący dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do bazy adresów Sprzedającego oraz na przetwarzanie przez Sprzedającego oraz sklep internetowy www.brakin.com, danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 t.j.).
4. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.brakin.com. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności sklepu internetowego i dystrybucji jego produktów z powodu prac administracyjno-konserwacyjnych.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
10. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, oraz inne zastrzeżenia, Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres mailowy wskazany we wstępie Regulaminu.
11. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygnięcia sporów. W razie nie dojścia przez Strony do porozumienia, spory powstałe pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego zgodnie z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania cywilnego. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


 Wzór reklamacyjny dotyczący towarów
 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
https://uokik.gov.pl/wzory_pism.php
http://ezakupy.uokik.gov.pl/